Những thay đổi cần lưu ý trong Luật Chứng khoán mới nhất

0
280

Luật Chứng khoán mới nhất Việt Nam 2019 sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2021 với những thay đổi đáng chú ý như: Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở các công ty đại chúng; Quy định mới về phát hành riêng lẻ hay Yêu cầu để trở thành công ty đại chúng. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu những thông tin mới nhất sau đây.

Điều kiện để có thể trở thành công ty đại chúng theo luật chứng khoán mới nhất

Theo Điều 32 của Luật chứng khoán mới nhất Việt Nam 2021, công ty cổ phần được xem là công ty đại chúng nếu thuộc một trong hai trường hợp dưới đây:

(i) Công ty có vốn góp điều lệ đã góp tối thiểu 30 tỷ đồng trở lên và có ít nhất là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết với ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ cổ phần

(ii) Công ty đã thực hiện hoạt động chào bán thành công cổ phiếu lần đầu đến công chúng theo quy định của pháp luật.

luật chứng khoán mới nhất

Những quy định mới về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Cụ thể, tại Điều 15 của Luật Chứng khoán mới nhất quy định:

  • Mức vốn điều lệ vốn đã góp tại thời điểm đã đăng ký cần chào bán tối thiểu 30 tỷ đồng trở lên 
  • Hoạt động kinh doanh công ty của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán cổ phiếu phải có lãi 
  • Tối thiểu 15% số cổ phiếu sẽ được quyền biểu quyết phải được bán cho ít nhất cho 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn; nếu vốn điều lệ của công ty là 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu tương đương 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
  • Cổ đông lớn trước ở thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải có cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất với 20% vốn điều lệ với tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.
  • Công ty không thuộc các trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm về hình sự hoặc đã bị kết án về một trong những tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà vẫn chưa được xóa án tích.
  • Có công ty chứng khoán tư vấn về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp công ty phát hành cổ phiếu là công ty chứng khoán.
  • Phải cam kết thực hiện việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu ở trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc một đợt chào bán.
  • Công ty cần mở tài khoản phong tỏa nhận số tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán; và có phương án phát hành cùng phương án sử dụng vốn hợp lý thu được từ đợt phát hành cổ phiếu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

luật chứng khoán mới nhất

Quy định mới về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ

Thứ nhất, về định nghĩa việc chào chứng khoán riêng lẻ theo Khoản 20 của Điều 4 quy định:

“Chào bán chứng khoán riêng lẻ ở đây là việc chào bán chứng khoán không thuộc những trường hợp quy định tại điểm a khoản 19 của Điều này và tuân theo một trong các phương thức sau đây:

Chào bán không dưới 100 nhà đầu tư, không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay Chỉ chào bán cho những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.”

Thứ hai, về điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ và trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty đại chúng chào bán, đối tượng được quyền tham gia đợt chào bán chỉ là nhà đầu tư chiến lược và những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Điều 31).

Thứ ba, Luật chứng khoán mới nhất Việt Nam 2021 cũng sửa đổi đồng thời bổ sung thời hạn chuyển nhượng lại cổ phiếu chào bán riêng lẻ và những trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ của công ty chứng khoán đại chúng: thời gian bị hạn chế ít nhất là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và ít nhất là 01 năm với những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày đã hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp chuyển nhượng giữa những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay thực hiện chuyển nhượng theo bản án có sẵn, các quyết định của Tòa án, quyết định của tổ Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định hiện hành của pháp luật.

luật chứng khoán mới nhất

Hạn chế đối với những nhà đầu tư nước ngoài trong công ty đại chúng

Một điểm kỳ vọng lớn khi thay đổi Luật Chứng khoán 2019 là nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào. Để thực hiện được mục tiêu này, Luật chứng khoán mới nhất Việt Nam 2021 quy định đối với những nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, khi tham gia hoạt động đầu tư, hoạt động trên thị trường chứng khoán của Việt Nam, phải tuân thủ những quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và những điều kiện, trình tự hay thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

luật chứng khoán mới nhất

Giấy phép thành lập công ty và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Luật chứng khoán mới nhất Việt Nam 2021 cũng sửa đổi một số quy định về đăng ký Giấy phép thành lập công ty và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Cụ thể, Luật Chứng khoán 2019 có quy định sau khi được nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức kinh doanh chứng khoán cần đăng ký kinh doanh ở Cơ quan đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

Kết luận

Trên đây đã cung cấp những kiến thức bổ ích về Luật chứng khoán mới nhất năm 2021. Hi vọng qua bài viết các bạn đã nắm rõ hơn về những quy định thay đổi trong luật chứng khoán và áp dụng nó thật tốt nhé.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here